AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
Alamenüü
Arengukavad
Eeskirjad
Eelarve
Palgaandmed
Majanduslike huvide deklaratsioonid
Planeeringud
Üldplaneering
Dokumendid
Blanketid
Majandusaasta aruanne
Õigusaktid
Ametijuhendid
Projektid
Põhimäärus
 
Avaleht  >>  Avalik teave
Prindi   

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMID

 

 •  Hajaasustuse programm 2017


Võru Maavalitsus kuulutab alates 10. aprillist 2017 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Võru maakonnas saavad taotlusi esitada Võru, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste, Meremäe, Vastseliina, Antsla, Lasva, Misso, Varstu, Haanja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

1.      veesüsteemid

2.      kanalisatsioonisüsteemid

3.      juurdepääsuteed

4.      autonoomsed elektrisüsteemid

 

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 12. juuni 2017. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuse kodulehel http://voru.maavalitsus.ee/hajaasutuse-programm

ja  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.

 

Lisainfo: Aigi Young, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist ,

tel 786 8322, 53 090923 

aigi.young@voru.maavalitsus.ee

Lisainfo: Aare Hollo

tel:5063254

vald@spalu.ee

 


 

Sõmerpalu Vallavalitsuse hajaasustuse programmi komisjoni koosseis:

l. Aare Hollo

2.Toomas Kaun

3.Kalmer Kongo

4.Tooms Lokk

5.Taavi Serv

 

 

 

 • Võru Maavalitsus kuulutas alates 22. märtsist 2016 avatuks hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru. 

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. 

Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2016. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt ka elab. Maksimaalne toetus riigi ja omavalitsuse poolt ühe majapidamise kohta kokku on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.

 

Toetatavad valdkonnad:

1. Veesüsteemid

2. Kanalisatsioonisüsteemid

3. Juurdepääsuteed

4. Autonoomsed elektrisüsteemid

 

 

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses, nende esitamise tähtaeg on 23. mai.

 

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuses

voru.maavalitsus.ee 

ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel 

www.eas.ee.

 

Lisainfo: Annika Kuus, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist (786 8322, 5309 0923,

annika.kuus@voru.maavalitsus.ee

ja Ene Kerge, Sõmerpalu Vallavalitsus, arendus- ja majandusspetsialist (786 8811, 529 9550,

ene@spalu.ee).

 

Sõmerpalu Vallavalitsuse hajaasustuse programmi komisjoni koosseis:

1.     Aare Hollo – vallavanem

2.     Toomas Kaun - volikogu esimees

3.     Ene Kerge – arendus – ja majandusspetsialist

4.     Kalmer Kongo – volikogu eelarve – ja majanduskomisjoni esimees

5.     Taavi Serv - volikogu eelarve – ja majanduskomisjoni liige

 

 • Hajaasustuse programm 2015


Taotlusvoor on avatud perioodil 16. märtsist kuni 18. maini 2015 Rõuge, Haanja, Urvaste, Antsla, Mõniste, Varstu, Vastseliina, Meremäe, Misso, Sõmerpalu, Lasva ja Võru vallas.

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

 

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse  panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

 

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord. 

 

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.  

 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist).

Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades:

KOV

Nimi

Telefon

e-mail

Sõmerpalu

 

Ene Kerge

5299550

ene@spalu.ee

Võru vald

 

Kalmer Puusepp

53470970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

Rõuge

 

Jaanus Tanilsoo

7859322

keskkond@rauge.ee

Antsla

 

Enn Vasar

5030842

enn@antsla.ee

Varstu

 

Rainer Vissel

53038182

rainer@vastu.ee

Lasva

 

Martti Rõõm

5067842

martti@lasva.ee

Urvaste

 

Avo Kirsbaum

5032057

avo@urvaste.ee

Vastseliina

 

Ott Alman

7851156

ott@vastseliina.ee

Misso

 

Kaie Trumm

53410766

vallasekretär@misso.ee

Meremäe

 

Anu Kikas

7856645

anu.kikas@meremae.ee

Haanja

 

Uno Kangro

5145313

uno@haanja.ee

Mõniste

 

Jane Liiv

7864725

jane.liiv@moniste.ee

 

Sõmerpalu Vallavalitsuse hajaasustuse programmi komisjoni koosseis:

 1. Aare Hollo – vallavanem
 2. Toomas Kaun - volikogu esimees
 3. Ene Kerge – arendus – ja majandusspetsialist
 4. Kalmer Kongo – volikogu eelarve – ja majanduskomisjoni esimees
 5. Taavi Serv - volikogu eelarve – ja majanduskomisjoni liige

 

Programmdokument ja taotlusvormid

 Lisainfo: Kerli Kanger, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist , tel 786 8322, 53 090923 kerli.kanger@voru.maavalitsus.eeHajaasustuse programmi komisjon 2013

Hajaasustuse programmi komisjon 2014

Hajaasustuse programmi komisjoni koosseisu muutmine 2015

Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2013 aastal

 Sõmerpalu Vallavalitsus kinnitas 17.12.2013 toimunud istungil

hajaasustuse programmi toetuse saajad 2013. aastal.

Hajaasustuse programmi esitati viis taotlust.

Taotlusvooru hindamismetoodikale tuginedes hinnati kõiki taotlusi ning otsustati

rahastada kõiki,

kes ületasid metoodikas ette nähtud hindamispunktide miinimumi.

1. Toetuse saaja:

Valdo Blum

Projekti nimetus ja tegevus: Projekt Toromäe talu kanalisatsioonisüsteem;

kanalisatsioonitorustiku ja septiku ehitamine.

Toetuse ning oma – ja kaasfinantseeringu suurus :

toetuse suurus 2994,55 eurot ja omafinantseering 1497,06 eurot.

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.08.2014.

2. Toetuse saaja:

Toomas Saamo                                                                                         

Projekti nimetus ja tegevus :Projekt  Kirsi talu kanalisatsioonisüsteem;

kanalisatsioonitorustiku ja septiku ehitamine.

Toetus ning  oma – ja kaasfinantseeringu suurus :

toetuse suurus 2704,61 eurot ja omafinantseering  1355 eurot.

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.07.2014.

3. Toetuse saaja :

Elleka Aader

Projekti nimetus ja tegevus: Vana –Metsa talu vee ja kanalisatsioonisüsteem;

veetrassi rajamine, veetõste seadmed,

kanalisatsioonisüsteem: kanalisatsioonitorustiku ja septiku ehitamine.

Toetuse ning oma – ja kaasfinantseeringu suurus:

toetuse suurus 3489,60 eurot ja omafinantseering  1744,80 eurot.

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2014.

4. Toetuse saaja :

Evar Saar

Projekti nimetus ja tegevus: Projekt Kähri talu puurkaevu rajamine.

Toetus ning oma – ja kaasfinantseeringu suurus :

toetuse suurus 6500 eurot ja omafinantseering 4114 eurot.

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2014.

Prindi   


 • TALIHOOLDUSTEENUS

Allolevas tabelis toome ära meie valla piirkondades talihooldusteenust teostavate ettevõtjate kontaktid,

et vajadusel saaksite nendega kiiresti ühendust võtta.

Karmide talvetingimuste saabudes palume varuda kannatust, tee saab esimesel võimalusel ligipääsetavaks.

 Küll võivad tekkida eriolukorrad, mis raskendavad liiklemist ja operatiivset lahendamist.

Piirkond

Külad

Teenusepakkuja

Kurenurme

Haidaku, Liiva, Haava, Majala, Hargi, Rauskapalu, Horma

FIE Vana-Hansi talu

Märt Perv
tel. 56496224

Osula

Osula, Alakülä, Mäekülä

Võhandu Põllumajanduse OÜ

Peeter Pihu

Tel 5125792

Sulbi

Pulli, Kahro, Leiso, Haamaste, Peetrimõisa, Mustja, Lilli – Anne

FIE Väikeroosu talu

Ivar Rosenberg
tel. 5176330

Kärgula

Kärgula, Sulbi, Rummi, Heeska,

FIE Tuti talu

Ilmar Käär

Tel 5212403

Linnamäe

Linnamäe, Udsali, Keema, Kurenurme; Pritsi, Hänike, Alapõdra

FIE Väikemetsa talu

Taavi Serv

Tel 5166018

Punaküla

Punakülä, Sõmerpalu, Järvere

Sõmerpalu Vallavalitsus

Varno Räst

Tel: 53433570

 

Valla teede kasutajtel, kelle tööpäev algab väga vara või lõpeb hilja, on soovitatav teenusepakkujaga kokku leppida erilahendustes.

Samuti palume eelnevalt kokku leppida erakorraline teede lahtihoidmise vajadus  (näiteks arsti juurde minek, hooldaja ligipääs jm).

Täpsemat infot piirkondades toimuva lumetõrje kohta saab

arendus – ja majandusspetsialist Ene Kerge käest, tel 529 9550 või ene@spalu.ee

 

 

Isikuandmete töötlemine Sõmerpalu Vallavalitsuses

 • Kuidas töötleme Teie isikuandmeid ja eraelulist teavet?

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete hulka kuuluvad teie nimi, sünniaeg, isikukood, aadressandmed, tervislik seisund, teave teie varandusliku seisukorra kohta, delikaatsed isikuandmed nagu näiteks andmed poliitiliste vaadete, usuliste veendumuste, etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed, andmed pärilikkuse informatsiooni kohta, biomeetrilised andmed (Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõige 2).
Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Vallavalitsuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks teabeks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Sõmerpalu Vallavalitsuses (edaspidi ametiasutus) ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

 • Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis

Sõmerpalu Vallavalitsus töötleb andmeid, mis on vajalikud talle pandud avalike ülesannete ja õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusolekuta on lubatud andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, välja arvatud delikaatsete isikuandmete töötlemine.

Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.

Edastamise lubatavus tuleneb peamiselt kahest alusest, need on andmesubjekti nõusolek ning seadusest või selle alusel antud õigusaktidest tulenev kohustus.
Muudel juhtudel edastatakse andmeid isikutele, kellele andmete edastamise on lubanud andmesubjekt või kes omavad selleks seadusest tulenevat õigust. Reeglina andmete välisriiki edastamist ei toimu.

 • Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine

Isikuandmete aktiivseks avalikustamiseks peab eksisteerima seadusest tulenev selgesõnaline volitus. Asutusesiseseks kasutamiseks on tunnistatud teave, mis sisaldab eraelulisi või delikaatseid isikuandmeid.
Üksikaktide resolutiivosa passiivsel avalikustamisel ei avalikustata isiku elukohta ega isikukoodi.
Lepingute puhul on avalik osapooled, objekt, eelarvest raha eraldamist puudutav lepingu osa. Avalik ei ole tingimused.
Ärisaladuseks loetakse niisugune teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada. Ärisaladust ei avalikustata (Konkurentsiseaduse § 63 lg 1).
Hangete pakkumused on konfidentsiaalsed, ei avalikustata (Riigihangete seaduse § 43 lg 4).
Avalikustatakse võitjaks tunnistatud pakkumuse summa.

Isikuandmeid võib ilma andmesubjekti nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Andmete avalikustamine ei tohi ülemääraselt kahjustada andmesubjekti õigusi.

Andmesubjektil on õigus igal ajal nõuda isikuandmete avalikustajalt isikuandmete avalikustamise lõpetamist, välja arvatud juhul, kui avalikustamine toimub seaduse alusel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed (e-posti aadress või telefoninumber). Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).
Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.
Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta. 

 • Õigus tutvuda enda andmetega

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Andmesubjektil on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist.
Riigiportaali www.eesti.ee (rubriik „Kodanikule“) kaudu saab igaüks vaadata enda andmeid enamikes riiklikes andmekogudes. Sisselogimisel toimub isiku tuvastamine (vajalik ID kaart).

Isikuandmete kaitseks ja õiguspäraseks töötlemiseks oleme kasutusele võtnud nii organisatsioonilised, füüsilised kui ka infotehnilised turvameetmed (Isikuandmete kaitse seaduse § 25).


Ametiasutus keeldub dokumentidega kohapeal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui see võib:

1. kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset;


2. takistada kuriteo või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;


3. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Vallas on isikuandmete kaitse eest vastutav isik vallasekretär Maia Müürsepp
Info tel 786 8800 või e-post maia@spalu.ee

 

 


 
Sõmerpalu vald