AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
Alamenüü
Algajale ettevõtjale
Tegutsevad ettevõtted
 
Avaleht  >>  Ettevõtlus

Teadmiseks ettevõtjatele!
MAJANDUSTEGEVUSE REGISTRISSE (MTR) andmete kandmiseks registreerimistaotluste vormid ja juhendid asuvad aadressil:
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=vormid

Taotluse registreeringu kohta võib vallavalitsusse saata postiga või tulla ja täita taotluse vorm kohapeal. Kande registris teostab vallavalitsus. Võimalik teostada ka ettevõtjal endal Internetis. Registreeringu õigsuse kinnitamise eest riigilõivu ei ole vaja tasuda.

MAJANDUSTEGEVUSE REGISTRIS(MTR) registreeritakse erinõuetega tegevusaladel tegutsevaid ettevõtjaid allpool alltoodud tegevusaladel: 
 
1. Majandustegevuse registri seadus
2. Turismiseadus

• reisiettevõtjana tegutsemine
• majutusteenuse osutamine
3. Tubakaseadus
• jaekaubandus
• hulgimüük, import, eksport (uue tubakaseaduse jõustumisel)
4. Alkoholiseadus
• jaekaubandus
• toitlustamine
• hulgikaubandus
• teenindus
• kaubanduse korraldamine (tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel)
5. Väärismetalltoodete seadus
(kaubanduse valdkonna  taotlused)
Väärismetalltoodete:
• valmistamine
• sissevedu
• hulgimüük
• jaemüük
6. Kaubandustegevuse seadus
• jaekaubandus
• toitlustamine
• hulgikaubandus
• teenindus
• kaubanduse korraldamine (tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel)
7. Elektriohutusseadus
• elektritöö 
• elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostamine
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine
8. Küttegaasi ohutuse seadus
• gaasitööd
• gaasipaigaldise ehitamine
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine
9. Surveseadme ohutuse seadus
• surveseadmetööd
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine
10. Toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus
• volitatud asutus
• tunnustatud asutus
11. Lifti ja köistee ohutuse seadus
• lifti ja köistee paigaldamine
• tõsteseadmetööd
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine
12. Masina ohutuse seadus
• masinatööd
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine
13. Ehitusseadus
• ehitamine
• projekteerimine
• omanikujärelevalve
• ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uuringud
• ehitusprojektide ekspertiisid
• ehitiste ekspertiisid
• ehitusjuhtimine
14. Vedelkütuse seadus
• kütuse importimine
• kütuse eksportimine
• kütuse müük
• kütuse hoiuteenuse osutamine
15. Kaevandamisseadus
• kaevandamine
• kaeveõõne teisene kasutamine
• kaevandamise või kaeveõõne teisese kasutamise projekti koostamine
• isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine
16. Raudteeseadus
• raudtee-ehitus
17. Lõhkematerjaliseadus
Pürotehnilise toote käitlemine:
• pürotehnilise toote hoidmine
• pürotehnilise toote võõrandamine
• pürotehnilise toote kasutamine
18. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
• valuutavahetusteenuse osutamine
19. Päästeseadus
Tuleohutuspaigaldise:
• ehitamine ja hooldamine
• projekteerimine
• kontrollimine ja hooldamine
20. Biotsiidiseadus
• kahjuritõrje korraldamine
21. Sotsiaalhoolekande seadus
• rehabilitatisooniteenuse osutamine
22. Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
• tööturuteenuse osutamine
23. Toiduseadus
• jaekaubandus
• toitlustamine
• hulgikaubandus

Energiaturu Inspektsioon kannab registrisse tegevuslubade andmed vastavalt alltoodud seadustele:
1. Maagaasiseadus 
• maagaasi import
• maagaasi müük
• võrgu kaudu gaasi edastamise teenuse osutamine
• võrgu kaudu gaasi jaotamise teenuse osutamine
• süsteemihalduri teenuse osutamine
2. Elektrituruseadus 
• tootmisseadme kasutamise lõpetamine
• elektrienergia tootmine
• jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamine
• põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamine
• elektrienergia edastamine riigipiiri ületava alalisvoolu kaudu
• elektrienergia edastamine otseliini kaudu
• elektrienergia müük
• elektrienergia import
3. Kaugkütteseadus 
• soojuse tootmine
• soojuse jaotamine
• soojuse müüja

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon kannab registrisse tegevuslubade andmed vastavalt:
4. Lõhkematerjali seadusele
•  lõhkematerjali käitlemine  


 
Sõmerpalu vald