AvalehtUudisedOmavalitsusAvalik teaveHaridusKultuur,sportEttevõtlusPuhkusSotsiaaltööGalerii
Alamenüü
Külaseltsid
 
Avaleht  >>  Kultuur,sport  >>  Ühendused
  • VALLA KODANIKEÜHENDUSED

 

  • MTÜ SÕMERPALU KÜLASELTS

Sõmerpalu Külaseltsi arengueesmärkideks on: vaba aja veetmise võimaluste ja huvitegevuse tingimuste parandamine; piirkonna elanike kaasamine; aleviku ja külade heakorrastamine ning liiklusohutuse tagamine.

Aastate jooksul on võimaluste piires eesmärke ka täidetud.

Eelnevalt on erinevate projektide abil rajanud Sõmerpalu spordi- ja mänguväljak, mille eesmärgiks oli muuta piirkonna elanike suhtumist vaba aja veetmisse ja usalduse paranemise abil kaasata rohkem elanikke oma elukeskkonna kujundamisse.

Spordi- ja mänguväljak on aktiivses kasutuses nii kogukonna liikmete poolt kui ka väljastpoolt valda spordihuvilistele. Toimuvad korvpalliturniirid. Spordi- ja mänguväljaku ümbrusesse on rajatud haljasala.

Projekteeritud on noortekeskuse ehituseks vajalik projekt ning samuti on projekteeritud ning kavandatud puhke- ja rekreatsioonipargi rajamine. Igal aastal osalevad kogukonna liikmed „Teeme ära“ talgutel.

 Põhikiri

·         Majandusaasta aruanne 2015

·         Majandusaasta aruanne 2014

·         Majandusaasta aruanne 2013

„SÕMERPALU PIIRKONNA ARENGUKAVA2008 – 2013“  

 

Juhatuse koosseis:

Lembit Kivi

Juta Valli

Luule Tille

Helje Võõras

Marika Mängli

 

 

  • MTÜ OSULA KÜLASELTS

Seltsitegevusega alustati Osulas 1996. aastal, kui aktiivsed naised tulid
kokku ning moodustasid seltsingu. Enne seda oli seltsitegevuses olnud mõned
aastad paus. Ühingu loomise mõte oli elavdada külaelu, pakkuda erinevaid
koolitusi, korraldada üritusi. Algusaastatel tegutseti naisseltsi nime all
ning põhilised tegevused olid suunatud naiste koolitustele (käsitöö, keeled,
arvutiõpe).
Aastal 2004 registreeriti äriregistris MTÜ-na külaseltsiks ning liikmeteks
kaasati rohkem mehi. Juhatus on 5-liikmeline, seltsi liikmeid 30. Laiendatud
tegevusvaldkonnana rõhutakse rohkem laste – ja noorte vabaaja tegevustele,
kultuuri edendamisele. Paljud tegevused viiakse ellu projektipõhiselt eri
fondide toel ja juba aastaid on valla poolt ette nähtud tegevustoetus.

 

Põhikiri

Majandusaasta aruanne 2011

Majandusaasta aruanne 2012  

Osula piirkonna külade  –
Osula, Mustja, Lilli-Anne, Varese, Mäekülä ja Alakülä
ARENGUKAVA 2011-2016

 

MTÜ Osula Külaseltsi juhatuse koosseis, alates 2013 oktoober

Annika Johanson

Ene Kerge

Margita Kipasto

Tiina Männe

Maret Soon

Osula Külaselts on avatud, paindlik ning vajadus- ning projektipõhine piirkonna arendamisele suunatu organisatsioon,

kes tegutseb avalikes huvides.

 


  • MTÜ KURENURME KÜLASELTS

Kurenurme Külaselts on tegutsenud üle seitsme aasta. Algul käisime koos lihtsalt seltsinguna, aga 2003 aastal vormistasime endid MTÜ-ks. Meie liikmeskond on aastaid püsinud viieteistkümne inimese ringis. Vanus pole meie seltsis probleem, sest liikmeteks on nii põhikooli õpilasi, kui ka üle seitsmekümne aasta pensionärid. Mehi meie seltsi nimistus pole, aga kui abi vaja, on mehed kohe platsis.
Kurenurme Külaselts alustas kooskäimist endise Kurenurme põhikooli ruumides. Kui kool oma tegevuse lõpetas ja maja erakätesse läks, oli ka meil aeg seltsile uued ruumid leida. Appi tuli Sõmerpalu Vallavalitsus ja pakus seltsile endise Sõmerpalu sovhoosi kontori ruume. Tööd oli palju, sest kõik oli ära lõhutud ja lagastatud. Külarahva ja liikmete abiga sai esimese korruse ruumid kasutuskõlblikeks remonditud. Teise korruse taastamiseks saime projektiga toetust PRIAS-st, samuti katuse vahetamiseks, omaosaluse aitas tasuda Sõmerpalu Vallavalitsus. Projekte kirjutab Kurenurme seltsile seltsi oma liige – Laine Rehkli.

Seltsi põhitegevuseks on külas üritusi korraldada ja sellega külarahvast kodudest välja tuua. Muuta Kurenurme küla keskust ilusamaks ja luua üks ilus koht külas ürituste korraldamiseks. Üritused algavad talvel vastlapäevaga ja nii iga kuu kuni jõulupeoni välja. Üritusi jätkub igasse kuusse ja igale eale. Ja rahvast osaleb igal üritusel viiekümne ja seitsmekümne ringis.
Veel tegutseb aktiivselt seltsi juures seenioride tantsutrupp. Meie juhendajaks on endine Kurenurme kooli õpetaja Aleksandra Kerge, kes täiendab end pidevalt Võrus toimuvatel kursustel. Esinemas käime kõikidel vallas toimuvatel üritustel. Veel osaleme memme- taadi laulupidudel ja seenioride laulu- tantsupeol.
Oma tegevusega on hoogu saamas ka käsitööring ning kevadest alustame pesu pesemist ümbruskonna inimestele.

 

  • SULBI MAARAHVA SELTS

Selts alustas tegevust 1996. aasta novembris nimega Sulbi Maanaiste Selts. Alates 2007. aastast kannab selts nime Sulbi Maarahva Selts.
Seltsi peaeesmärgid on maaelu arendamine, külakultuuri säilitamine, taaselustamine ja igakülgne arengule kaasaaitamine.
Seltsi peamised tegevused:
- õppepäevade ja koolituste korraldamine igas eas elanikele
- ühisürituste korraldamine (külapäevad, mihklilaat jne.)
- traditsiooniliste rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ( mardi- ja kadripäev, jõulud, vastlapäev, lihavõttepühad, - naljapäev, volbriöö, emadepäev, jaanipäev, mihklipäev jne. )
- koostöö teiste seltsidega nii kodu- kui välismaal
- kohaliku külalehe toimetamine

Sulbi Maarahva Seltsi juhatus:
Reet Käär tel. 5620 8739, e-mail: reetkaar@gmail.com
Maarika Rosenberg tel. 516 5751, e-mail: maarika.rosenberg@gmail.com
Asti Pihkanen tel. 5340 1795
Iines Urm tel. 528 4338, e-mail: iti525@hot.ee
Airika Saamo tel. 5199 7981, e-mail: airikasaamo@hot.ee

Külaseltside pildid asuvad "Kultuur,sport" - "Ürituste pildid"

 
  • MTÜ Maana

MTÜ Maana on loodud 2013.a. eesmärgiga arendada ja parandada sotsiaalselt
nõrgema konkurentsivõimega inimeste elukvaliteeti, aidata kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele läbi paindliku ja abivajajakeskse sotsiaalteenuste osutamise.

MTÜ Maana sotsiaalsel ettevõttel on kaks peamist sihtrühma - töötud ja eakad.

MTÜ osutab sihtgruppidele järgmisi teenuseid:

1. eakate abistamine, kes vajavad abi koduste tööde tegemisel

2. töötute tööturule aitamine, kes objektiivsetel või subjektiivsetel põhjustel on eemaldunud aktiivsest tööelust ning jäänud kõrvale ühiskondlikust tegevusest

MTÜ Maana ruumid asuvad Osulas, kus viime läbi tööharjutusi koostöös Eesti Töötukassa Võrumaa osakonnaga, korraldame erinevaid töötubasid ja koolitusi. Oleme avanud ka taaskasutuspunkti.

Meie tegemistega saad ennast kursis hoida, kui jälgid meid

facebookis https://www.facebook.com/mtumaana?fref=ts või meie kodulehel maana.ee.

Kontakt: e-post vorumaana@gmail.com 

mob 56208739 (Reet Käär)

56561655 (Helen Metsma)

 

 


 
Sõmerpalu vald