Allolevas tabelis toome ära meie valla piirkondades talihooldusteenust teostavate ettevõtjate kontaktid,

et vajadusel saaksite nendega kiiresti ühendust võtta.

Karmide talvetingimuste saabudes palume varuda kannatust, tee saab esimesel võimalusel ligipääsetavaks.

 Küll võivad tekkida eriolukorrad, mis raskendavad liiklemist ja operatiivset lahendamist.

Piirkond

Külad

Teenusepakkuja

Kurenurme

Haidaku, Liiva, Haava, Majala, Hargi, Rauskapalu, Horma

FIE Vana-Hansi talu

Märt Perv
tel. 56496224

Osula

Osula, Alakülä, Mäekülä

Võhandu Põllumajanduse OÜ

Peeter Pihu

Tel 5125792

Sulbi

Pulli, Kahro, Leiso, Haamaste, Peetrimõisa, Mustja, Lilli – Anne

FIE Väikeroosu talu

Ivar Rosenberg
tel. 5176330

Kärgula

Kärgula, Sulbi, Rummi, Heeska,

FIE Tuti talu

Ilmar Käär

Tel 5212403

Linnamäe

Linnamäe, Udsali, Keema, Kurenurme; Pritsi, Hänike, Alapõdra

FIE Väikemetsa talu

Taavi Serv

Tel 5166018

Punaküla

Punakülä, Sõmerpalu, Järvere

Sõmerpalu Vallavalitsus

Varno Räst

Tel: 53433570

 

Valla teede kasutajtel, kelle tööpäev algab väga vara või lõpeb hilja, on soovitatav teenusepakkujaga kokku leppida erilahendustes.

Samuti palume eelnevalt kokku leppida erakorraline teede lahtihoidmise vajadus  (näiteks arsti juurde minek, hooldaja ligipääs jm).

Täpsemat infot piirkondades toimuva lumetõrje kohta saab

arendus – ja majandusspetsialist Ene Kerge käest, tel 529 9550 või ene@spalu.ee

 

 

Isikuandmete töötlemine Sõmerpalu Vallavalitsuses

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete hulka kuuluvad teie nimi, sünniaeg, isikukood, aadressandmed, tervislik seisund, teave teie varandusliku seisukorra kohta, delikaatsed isikuandmed nagu näiteks andmed poliitiliste vaadete, usuliste veendumuste, etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed, andmed pärilikkuse informatsiooni kohta, biomeetrilised andmed (Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõige 2).
Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Vallavalitsuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks teabeks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Sõmerpalu Vallavalitsuses (edaspidi ametiasutus) ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Sõmerpalu Vallavalitsus töötleb andmeid, mis on vajalikud talle pandud avalike ülesannete ja õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusolekuta on lubatud andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, välja arvatud delikaatsete isikuandmete töötlemine.

Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.

Edastamise lubatavus tuleneb peamiselt kahest alusest, need on andmesubjekti nõusolek ning seadusest või selle alusel antud õigusaktidest tulenev kohustus.
Muudel juhtudel edastatakse andmeid isikutele, kellele andmete edastamise on lubanud andmesubjekt või kes omavad selleks seadusest tulenevat õigust. Reeglina andmete välisriiki edastamist ei toimu.

Isikuandmete aktiivseks avalikustamiseks peab eksisteerima seadusest tulenev selgesõnaline volitus. Asutusesiseseks kasutamiseks on tunnistatud teave, mis sisaldab eraelulisi või delikaatseid isikuandmeid.
Üksikaktide resolutiivosa passiivsel avalikustamisel ei avalikustata isiku elukohta ega isikukoodi.
Lepingute puhul on avalik osapooled, objekt, eelarvest raha eraldamist puudutav lepingu osa. Avalik ei ole tingimused.
Ärisaladuseks loetakse niisugune teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada. Ärisaladust ei avalikustata (Konkurentsiseaduse § 63 lg 1).
Hangete pakkumused on konfidentsiaalsed, ei avalikustata (Riigihangete seaduse § 43 lg 4).
Avalikustatakse võitjaks tunnistatud pakkumuse summa.

Isikuandmeid võib ilma andmesubjekti nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Andmete avalikustamine ei tohi ülemääraselt kahjustada andmesubjekti õigusi.

Andmesubjektil on õigus igal ajal nõuda isikuandmete avalikustajalt isikuandmete avalikustamise lõpetamist, välja arvatud juhul, kui avalikustamine toimub seaduse alusel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed (e-posti aadress või telefoninumber). Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).
Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.
Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta. 

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Andmesubjektil on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist.
Riigiportaali www.eesti.ee (rubriik „Kodanikule“) kaudu saab igaüks vaadata enda andmeid enamikes riiklikes andmekogudes. Sisselogimisel toimub isiku tuvastamine (vajalik ID kaart).

Isikuandmete kaitseks ja õiguspäraseks töötlemiseks oleme kasutusele võtnud nii organisatsioonilised, füüsilised kui ka infotehnilised turvameetmed (Isikuandmete kaitse seaduse § 25).


Ametiasutus keeldub dokumentidega kohapeal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui see võib:

1. kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset;


2. takistada kuriteo või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;


3. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Vallas on isikuandmete kaitse eest vastutav isik vallasekretär Maia Müürsepp
Info tel 786 8800 või e-post maia@spalu.ee