HAJAASUSTUSE PROGRAMMID

 


Võru Maavalitsus kuulutab alates 10. aprillist 2017 avatuks hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvooru. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Võru maakonnas saavad taotlusi esitada Võru, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste, Meremäe, Vastseliina, Antsla, Lasva, Misso, Varstu, Haanja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2017.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

1.      veesüsteemid

2.      kanalisatsioonisüsteemid

3.      juurdepääsuteed

4.      autonoomsed elektrisüsteemid

 

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 12. juuni 2017. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuse kodulehel http://voru.maavalitsus.ee/hajaasutuse-programm

ja  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.

 

Lisainfo: Aigi Young, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist ,

tel 786 8322, 53 090923 

aigi.young@voru.maavalitsus.ee

Lisainfo: Aare Hollo

tel:5063254

vald@spalu.ee

 


 

Sõmerpalu Vallavalitsuse hajaasustuse programmi komisjoni koosseis:

l. Aare Hollo

2.Toomas Kaun

3.Kalmer Kongo

4.Tooms Lokk

5.Taavi Serv

 

Hajaasustuse programmi toetused 2017

  Sõmerpalu Vallavalitsuse 08.08.2017 korraldusega nr 280 on määratud 2017. aastal

hajaasustuse programmi raames toetused järgmisetele projektidele:

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetus eurodes

1. Janis Varblane

Uue-Kostabi talu kanalisatsiooni rajamine

3058

2. Riivo Raig

Vabaduse talu reoveepuhasti rajamine

2335,16

3. Aili-Reet Paadik

Raukuse talu kanalisatsiooni rajamine

865,73

4. Aili-Reet Paadik

Raukuse talu veesüsteemi rajamine

754,27

5. Meelis Tammsalu

Vahete talu kanalisatsiooni ja imbväljaku rajamine

2400,12

6. Lehte Reis

Kangru talu kanalisatsiooni rajamine

2652,13

7. Ada Kängsep

Sooääre talu kanalisatsiooni rajamine

2048,10

8. Heljo Saar

Kiveste talu kanalisatsiooni rajamine

2513,60

9. Meelis Tammsalu

Vahete talu juurdepääsutee rajamine

2293,45

10. Mari-Liis Saks

Sanga-Peetri tali kanalisatsiooni rajamine

2000,10

11. Aleks Pai

Tarendo talu kanalisatsiooni rajamine

1200,00

 

 

 

 

 

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. 

Toetust saab taotleda majapidamisele, kuhu taotleja oli 1. jaanuari 2016. aasta seisuga registreeritud ning alaliselt ka elab. Maksimaalne toetus riigi ja omavalitsuse poolt ühe majapidamise kohta kokku on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.

 

Toetatavad valdkonnad:

1. Veesüsteemid

2. Kanalisatsioonisüsteemid

3. Juurdepääsuteed

4. Autonoomsed elektrisüsteemid

 

 

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses, nende esitamise tähtaeg on 23. mai.

 

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuses

voru.maavalitsus.ee 

ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel 

www.eas.ee.

 

Lisainfo: Annika Kuus, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist (786 8322, 5309 0923,

annika.kuus@voru.maavalitsus.ee

ja Ene Kerge, Sõmerpalu Vallavalitsus, arendus- ja majandusspetsialist (786 8811, 529 9550,

ene@spalu.ee).

 

Sõmerpalu Vallavalitsuse hajaasustuse programmi komisjoni koosseis:

1.     Aare Hollo – vallavanem

2.     Toomas Kaun - volikogu esimees

3.     Ene Kerge – arendus – ja majandusspetsialist

4.     Kalmer Kongo – volikogu eelarve – ja majanduskomisjoni esimees

5.     Taavi Serv - volikogu eelarve – ja majanduskomisjoni liige

 


Taotlusvoor on avatud perioodil 16. märtsist kuni 18. maini 2015 Rõuge, Haanja, Urvaste, Antsla, Mõniste, Varstu, Vastseliina, Meremäe, Misso, Sõmerpalu, Lasva ja Võru vallas.

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

 

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse  panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

 

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord. 

 

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.  

 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist).

Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades:

KOV

Nimi

Telefon

e-mail

Sõmerpalu

 

Ene Kerge

5299550

ene@spalu.ee

Võru vald

 

Kalmer Puusepp

53470970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

Rõuge

 

Jaanus Tanilsoo

7859322

keskkond@rauge.ee

Antsla

 

Enn Vasar

5030842

enn@antsla.ee

Varstu

 

Rainer Vissel

53038182

rainer@vastu.ee

Lasva

 

Martti Rõõm

5067842

martti@lasva.ee

Urvaste

 

Avo Kirsbaum

5032057

avo@urvaste.ee

Vastseliina

 

Ott Alman

7851156

ott@vastseliina.ee

Misso

 

Kaie Trumm

53410766

vallasekretär@misso.ee

Meremäe

 

Anu Kikas

7856645

anu.kikas@meremae.ee

Haanja

 

Uno Kangro

5145313

uno@haanja.ee

Mõniste

 

Jane Liiv

7864725

jane.liiv@moniste.ee

 

Sõmerpalu Vallavalitsuse hajaasustuse programmi komisjoni koosseis:

  1. Aare Hollo – vallavanem
  2. Toomas Kaun - volikogu esimees
  3. Ene Kerge – arendus – ja majandusspetsialist
  4. Kalmer Kongo – volikogu eelarve – ja majanduskomisjoni esimees
  5. Taavi Serv - volikogu eelarve – ja majanduskomisjoni liige

 

Programmdokument ja taotlusvormid

 Lisainfo: Kerli Kanger, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist , tel 786 8322, 53 090923 kerli.kanger@voru.maavalitsus.eeHajaasustuse programmi komisjon 2013

Hajaasustuse programmi komisjon 2014

Hajaasustuse programmi komisjoni koosseisu muutmine 2015

Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2013 aastal

 Sõmerpalu Vallavalitsus kinnitas 17.12.2013 toimunud istungil

hajaasustuse programmi toetuse saajad 2013. aastal.

Hajaasustuse programmi esitati viis taotlust.

Taotlusvooru hindamismetoodikale tuginedes hinnati kõiki taotlusi ning otsustati

rahastada kõiki,

kes ületasid metoodikas ette nähtud hindamispunktide miinimumi.

1. Toetuse saaja:

Valdo Blum

Projekti nimetus ja tegevus: Projekt Toromäe talu kanalisatsioonisüsteem;

kanalisatsioonitorustiku ja septiku ehitamine.

Toetuse ning oma – ja kaasfinantseeringu suurus :

toetuse suurus 2994,55 eurot ja omafinantseering 1497,06 eurot.

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.08.2014.

2. Toetuse saaja:

Toomas Saamo                                                                                         

Projekti nimetus ja tegevus :Projekt  Kirsi talu kanalisatsioonisüsteem;

kanalisatsioonitorustiku ja septiku ehitamine.

Toetus ning  oma – ja kaasfinantseeringu suurus :

toetuse suurus 2704,61 eurot ja omafinantseering  1355 eurot.

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.07.2014.

3. Toetuse saaja :

Elleka Aader

Projekti nimetus ja tegevus: Vana –Metsa talu vee ja kanalisatsioonisüsteem;

veetrassi rajamine, veetõste seadmed,

kanalisatsioonisüsteem: kanalisatsioonitorustiku ja septiku ehitamine.

Toetuse ning oma – ja kaasfinantseeringu suurus:

toetuse suurus 3489,60 eurot ja omafinantseering  1744,80 eurot.

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2014.

4. Toetuse saaja :

Evar Saar

Projekti nimetus ja tegevus: Projekt Kähri talu puurkaevu rajamine.

Toetus ning oma – ja kaasfinantseeringu suurus :

toetuse suurus 6500 eurot ja omafinantseering 4114 eurot.

Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2014.